ѕќЋ»“» ј «ј «јў»“ј Ќј Ћ»„Ќ»“≈ ƒјЌЌ»

 

Ќасто€щата политика за защита на личните данни е неразделна част от ќбщите услови€ на  –»— ≈Џ– ќќƒ и обхваща въпросите, свързани с личните данни, вкл. каква информаци€ събираме като јдминистратор на лични данни, как € използваме и какви права имат потребителите в тази връзка.

 

 –»— ≈Џ– ќќƒ има качеството администратор на лични данни съгласно –егламент (≈—) 2016/679 (наричан по-долу за краткост „–егламент“).

 

»дентификаци€ на администратора:  рис ≈ър ќќƒ

—едалище и адрес на управление: гр. —офи€, ул. –аковски 146

≈»  200825428, ƒƒ— номер: BG200825428

ћќЋ: ƒесислава —имеонова

 

 

 –»— ≈Џ– ќќƒ третира като лични данни вс€ка информаци€, ко€то идентифицира конкретно физическо лице или ко€то се отнас€ до физическо лице, чрез ко€то същото може да бъде идентифицирано. ќбработването на лични данни представл€ва действие или съвкупност от действи€, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

 

  •  ак събираме информаци€ за ¬ас?

 

  1. Ќие събираме лични данни, след изрично съгласие на лицето, за което се отнас€т.  огато се регистрирате на наши€ сайт или използвате н€ко€ от формите, ¬ие ни предостав€те определена информаци€ доброволно, ко€то ние обработваме и съхран€ваме. “ази информаци€ може да включва: име, презиме, фамили€, имейл адрес, телефонен номер, рождена дата, коментари и вс€ка друга информаци€, ко€то ни предостав€те. ¬ъзможно е да изберете да сподел€те с нас данни за местоположението или снимки. ¬ъзможно е да предпочетем да намалим обема на данните, които съхран€ваме и обработваме, съобразно целите на обработката.

 

ѕри договорни взаимоотношение, с цел изпълнението на договора ние задължително получаваме следните лични данни: име, презиме, фамили€, имейл, адрес, телефонен номер и пол. 

 

2. ¬ случай, че решите да закупите продукт или да поръчате определена услуга посредством сайта www.chrissair.bg , ние събираме информаци€ за плащани€та, информаци€ за връзка (адрес и телефонен номер) и подробности за продукта или услугата, които сте поръчали.

 

 

3. —ъщо така, ние получаваме техническа информаци€, когато използвате наши€ сайт. ¬секи път, когато използвате сайта, мобилно приложение или друга интернет услуга, системата създава и записва определена информаци€ автоматично. ≈то н€кои от категориите информаци€, ко€то събираме:

 

a/ ƒанни в регистрационните файлове.  огато използвате сайта, нашите сървъри записват информаци€ ("данни от дневника" или “log data”), включително информаци€, ко€то браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уеб сайт или мобилното ви приложение автоматично изпраща, когато го използвате. “ези данни от дневника включват адреса на интернет протокола, адреса и активността на посещаваните от вас уеб сайтове, търсени€, тип и настройки на браузъра, дата и час на за€вката ви, как сте използвали сайта, данните за "бисквитките" и данните за устройствата. јко искате да получите повече подробности за информаци€та, ко€то ние събираме – свържете се с нас чрез формата за контакт.

 

б/ ƒанни за "бисквитките". Ќие също така използваме "бисквитки" (малки текстови файлове, изпратени от ваши€ компютър всеки път, когато посещавате наши€ уеб сайт) или подобни технологии за улав€не на данни.  огато използваме "бисквитки" или други подобни технологии, ние използваме "бисквитки" на сеси€та (продължават, докато затворите браузъра си) или посто€нните "бисквитки" (които продължават, докато вие или браузърът ви ги изтри€т). Ќапример, ние използваме "бисквитки", за да съхран€ваме вашите езикови предпочитани€ или други настройки, така че не е нужно да ги настройвате всеки път, когато посещавате сайта. Ќ€кои от "бисквитките", които използваме, са свързани с профила ви (включително информаци€ за вас, като например имейл адреса, който сте ни дали), а други "бисквитки" не са. «а по-подробна информаци€ за това как използваме "бисквитките", мол€, прегледайте правилата ни за "бисквитките".

 

в/ »нформаци€ за устройството. ¬ допълнение към данните в дневника, ние събираме информаци€ за устройството, чрез което използвате наши€ уеб сайт, включително тип устройство, операционна система, настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да разберем, когато нещо се счупи. ƒали събираме част или ц€лата информаци€, често зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. Ќапример има различни типове информаци€ в зависимост от това дали използвате Mac или компютър или iPhone или телефон с Android. «а да научите повече за това, каква информаци€ прави вашето устройство достъпни за нас, мол€, проверете и правилата на производител€ на устройството или доставчика на софтуер.  

 

II.  акво правим с информаци€та, ко€то събираме. ÷ели и срок на обработката:

 

÷ели

 

 –»— ≈Џ– ќќƒ обработва и съхран€ва личнитe данни, посочени по-горе единствено с цел изпълнение на договорните си задължени€ и по-точно обработване на за€вките на своите потребители, извършване на доставка, както и за следните цели:

 

а/ Ќа основание чл. 6, т.1, буква „б” от –егламента - за осъществ€ване на преддоговорни отношени€;

б/ Ќа основание чл. 6, т.1, буква „б” от –егламента - за изпълнение на вече възникнали договорни задължени€.

в/ Ќа основание чл. 6, ал. 1, буква „а” и чл. 7 от –егламента – за неперсонализирана реклама;

г/ Ќа основание чл. 6, ал. 1, буква „а” и чл. 7 от –егламента – за персонализирана реклама;

д/ Ќа основание чл. 22, ал. 2, буква „в”, чл. 6, ал. 1, буква „а” и чл. 7 от –егламента – за извършване на персонализирана оценка на информаци€;

е/ Ќа основание чл. 6, ал. 1, буква „е” – за маркетингови цели.

ж/ Ќа основание чл. 6, ал. 1, буква „е” от –егламента – за ретаргетинг във връзка с целите на маркетинга, ремаркетинга или оптимизаци€та;

 

—рок

 

ƒанните се съхран€ват и обработват докато акаунтът на потребител€ е действащ и 1 година  след деактивирането или изтриването му, както и докато има нужда от не€ за предостав€не на услугите ни. ¬ случай, че лицето направи съответната за€вка, информаци€та се унищожава незабавно.

 

— цел извършване на доставка, когато такава е за€вена от потребител€,  –»— ≈Џ– ќќƒ има право да предостав€ горепосочените лични данни или част от т€х на куриери компании или националните пощенски оператори, вкл. ≈ ќЌ“, —ѕ»ƒ», ≈¬–ќѕЏ“. ¬ тази връзка, потрeбител€т може да получава SMS или обаждани€ от тези лица.

 

 

III. ѕрава, които може да упражните във връзка с вашите лични данни:

 

¬сички права се упражн€ват, а съответните искани€ и уведомлени€ във връзка с правата на субектите на данни, се депозират чрез ‘ќ–ћј“ј «ј  ќЌ“ј “ ѕќ ¬Џѕ–ќ—», —¬Џ–«јЌ» — Ћ»„Ќ»“≈ ƒјЌЌ» [линк], на e-mail office@chrissair.com . »ли по пощата на адреса на управление, посочен по-горе. »скани€та се прав€т по начин, който позвол€ва да се идентифицира самоличността на за€вител€. ѕо отношение на н€кои права, възможно е да бъдат приложими технически възможности за упражн€ването им, например Ѕутон за отписване. ѕри всички случаи, администраторът следва да отговори на искането или да се произнесе по отношение на об€веното право на предоставени€ във формата за контакт адрес или е-мейл, в срок от един месец от получаването й.

 

—поред ќбщи€ регламент за защита на личните данни субектът на данни има право на:

 

»нформираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);  огато има риск за нарушение сигурността на личните ¬и данни, администраторът е длъжен да ¬и уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстран€ването му, както и дали е уведомен надзорни€т орган за нарушението.

 

ƒостъп до собствените си лични данни и право на оттегл€не на съгласието за обработка.  ато субект на лични данни имате право да поискате потвърждение дали се обработват личните ¬и данни и ако това е така - да получите достъп до данните си и следната информаци€: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. »скани€та за достъп тр€бва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора. —ъщо така, имате право по вс€ко време да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни.

 

 оригиране (ако данните са неточни).  ато субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални. «а тази цел тр€бва да подадете отделно искане. Ќа искането ¬и ще бъде отговорено от страна на администратора по следни€ начин – писмено, на предоставени€ е-мейл адрес.

 

»зтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“).  ато субект на лични данни имате право да „бъдете забравен”, т.е. да поискате личните ¬и данни да бъдат изтрити без ненужно забав€не т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхран€ват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните. »скане за изтриване може да се подаде на основани€та, предвидени в –егламента, вкл. при наличието на н€кое от следните основани€: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни тр€бва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на —ъюза или правото на държава членка, което се прилага спр€мо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. јдминистраторът може да откаже да заличи личните данни на основани€та, посочени в –егламента - когато обработването на конкретните данни е с цел: упражн€ване правото на свобода на израз€ване и информаци€; изпълн€ване на правно задължение или задача от обществен интерес или упражн€ване на публична власт; за целите на общественото здраве; архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвани€ или статистически цели; или установ€ване, упражн€ване или защитата на правни претенции.

 

ќграничаване на обработването от страна на администратора или обработващи€ лични данни.  ато субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните ¬и данни да ограничи обработването им. ќграничаването се допуска в следните случаи: - когато считате, че личните ¬и данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността; - когато обработването на личните ¬и данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им; - когато администраторът не се нуждае повече от личните ¬и данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установ€ването, упражн€ването или защитата на правни претенции; - когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основани€ на администратора имат преимущество пред интересите ви. «а целта, при наличие на н€кое от горните услови€, следва да подадете искане.

 

ѕреносимост на личните данни, вкл. между отделните администратори. —убектът на данните има право на преносимост - да получи личните данни, които го зас€гат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпреп€тстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.  огато упражн€ва правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пр€ко прехвърл€не на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

¬ъзражение спр€мо обработването на негови лични данни.  ато субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по вс€ко време, вкл. когато е за целите на директни€ маркетинг. јдминистраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.

• —убектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последстви€ за субекта на данните или по подобен начин го зас€га в значителна степен. —убектът на данни има право по вс€ко време да оспори автоматизираното решение.

 

ѕраво на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.  ато субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните ¬и данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентни€ надзорен орган -  омиси€ за защита на личните данни, адрес: гр. —офи€ 1592, бул. „ѕроф. ÷ветан Ћазаров” є 2 (www.cpdp.bg). —ъщо така, лице, което е претърп€ло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на насто€щи€ регламент, има право да получи обезщетение от администратора или обработващи€ лични данни за нанесените вреди.

 

 

—игурност Ќие сме предприели множество технически, правни и организационни мерки за защита на личните данни на вс€ко едно лице. — цел изб€гване на нерегламентиран достъп, ние изпълн€ваме процедури по криптиране в н€кои области. —ъщо така, ние използваме SSL – протоколи, за да предотвратим възможността за злоупотреба с данните от трети лица. Ќие не сподел€ме данни с трети лица, освен в случаите когато следва да извършим доставка на поръчана стока.
 

 

¬ъзможно е да ползваме услугите на използва трети лица, които се €в€ват обработващи лични данни за горепосочените цели на обработката. “ези лица обработват личните данни по наше възлагане и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. “ези лица са внимателно подбрани от нас и имат достъп единствено до данни, които са им необходими за предостав€нето на услугите, с които са ангажирани и в рамките на из€веното към нас съгласие. ¬ случай, че тези лица са извън ≈— и не изпълн€ват необходимите изисквани€ на GDPR, въз основа на статута му на нормативен акт, ние ще гарантираме защитата на личните данни чрез договорни или други правни инструменти. —ъщо така, възможно е личните данни могат да бъдат предоставени на държавни или общински органи, които осъществ€ват различен вид контрол в рамките на закона.

 

–еклама — потвърждаване на за€вката за регистраци€ на акаунт, потвърждаване на поръчка за услуга или стока, потребител€т дава своето изрично съгласие за обработка и трансфер на лични данни му за една или повече от следните цели:

а/ ¬ключване на оценката на потребител€ и неговото мнение в маркетингови проучвани€ чрез електронни методи – по e-mail или месинджър.

б/ ѕолучаване на електронни съобщени€ за продукти, услуги и др. рекламни съобщени€ на всички притежавани устройства.

в/ ѕолучаване на персонализирана реклама, ко€то е съобразена с предпочитани€та на потребител€. ѕерсонализаци€та се извършва въз основа на оценка на данните за поведението на потребител€;

г/ ѕолучаване на съобразени с поведението на потребител€ и относими към неговите предпочитани€ персонализирани търговски предложени€ по имейл, поща или месинджър. «а тази цел данните за потреблението на потребител€ въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребител€.

д/ ѕолучаване на неперсонализирана реклама. ѕотребителите ще получават информаци€ и за актуални продукти, услуги, инициативи и др. рекламни съобщени€.

 

ƒеклараци€ ¬ процеса на обработка на лични данни  –»— ≈Џ– ќќƒ спазва принципите на ≈вропейското и национално законодателство, свързани със защитата на личните данни на лицата. ѕрилагайки пакет от организационни, технически и правни мерки, ние се стремим да гарантираме високо ниво на сигурност на личните данни, защита срещу нерегламентирана обработка, унищожаване или повреждане.

 

 

 

 

 

 огато използвате нашите услуги, ¬ие приемате, че използваме "бисквитки" и други подобни технологии за подобр€ване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на Ќаучете повече.